PR News

กรมการแพทย์เปิดตัว 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก

วันนี้ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และนายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมแถลงข่าว 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก

9 เมษายน 2557 – วันนี้ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และนายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมแถลงข่าว 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก (Children’s Hospital Call Center)

นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ มีนโยบายในการสนับสนุนหน่วยงานภายใต้สังกัด นำความรู้ ความชำนาญไปแก้ไขปัญหาสุขภาพสำคัญของประชาชน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นสถาบันเฉพาะทางที่ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของเด็ก มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กทั้งโรคทั่วไป และโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน การพัฒนาระบบบริการโดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายบริการส่งต่อองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก

“การดำเนินการได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค สนับสนุนด้านที่ปรึกษาและงบประมาณส่วนใหญ่ในการวางระบบ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 1415 นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และยูนิเซฟ ประเทศไทย การพัฒนาบริการในครั้งนี้ ถือเป็นการนำจุดแข็งของแต่ละภาคส่วนมาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของเด็กไทย” นายแพทย์สุพรรณกล่าว

รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นสถานบริการสุขภาพในระดับตติยภูมิ ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กเฉพาะทางที่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยรับส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้ป่วยนอกกว่า 300,000ราย/ปี ผู้ป่วยในกว่า 17,000 ราย/ปี มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพเด็กทางโทรศัพท์มากว่า 10 ปี โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์ 9 และ 10 หลัก มากกว่า 80 เลขหมาย  มีผู้ใช้บริการเกือบ 100,000 ครั้ง/ปี จากการบริการพบว่า เลขหมายที่หลากหลาย ยากแก่การจดจำ และไม่สะดวก ระบบไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ จึงได้มีพัฒนาโดยรวมกว่า 80 เลขหมาย สู่เลขหมายพิเศษ 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก (Children’s Hospital Call Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริการ ลดการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของโรค เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุโรคที่สำคัญๆ โรคอุบัติใหม่ และรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนรองรับการบริการที่จะก้าวสู่อาเซียนในอนาคต

ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการทางโทรศัพท์ สามารถลดความยากลำบากในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เป็นที่พึ่งในการดูแลเบื้องต้นเพื่อลดภาวะวิกฤตก่อนผู้ป่วยมาพบแพทย์ เช่น สายด่วนไข้เลือดออกสามารถช่วยชีวิตเด็กได้ถึงกว่า 95% หมายเลข 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก ได้ทดลองเปิดบริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 มีผู้รับบริการเดือนละประมาณ 24,000 ครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกเดือน สะท้อนให้เห็นว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ เป็นที่พึ่งของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ และช่วยชีวิตเด็กในภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี ขณะนี้ ได้เปิดบริการโดยให้คำปรึกษาในศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออก ศูนย์ความเป็นเลิศทารกแรกเกิด ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย ปัญหาสุขภาพเด็กทั่วไปและโรคซับซ้อน คลินิกนมแม่ ศูนย์การรับบริจาค ข้อมูลทั่วไป และการนัดหมายตรวจโรค เป็นต้น ทั้งนี้ ในอนาคตมีแผนพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกศูนย์ความเป็นเลิศ เพิ่มบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาในโรคที่ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ และรองรับการก้าวสู่อาเซียนต่อไป

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทค ได้ประกาศกลยุทธ์Internet for All มุ่งใช้เทคโนโลยีสร้างโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ และบริการสาธารณะด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน จากการที่บริษัทอยู่ในธุรกิจบริการ มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ากว่า 28 ล้านราย จึงมุ่งมั่นที่จะนำบริการระดับเวิลด์คลาสของดีแทค คอลล์ เซ็นเตอร์ มาร่วมพัฒนาและปรับปรุงคอลล์ เซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลเด็กให้ทันสมัย สามารถรองรับสายที่โทรเข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการออกแบบระบบที่เหมาะสม พร้อมสำหรับการขยายบริการในอนาคต ทั้งระบบ IVR (Interactive Voice Response) ระบบบันทึกเสียงสนทนา (Voice Logger) IP Gateway และตู้สาขาโทรศัพท์ PABX (Private Automatic Branch Exchange) รวมถึงการจัดอบรมและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญจากดีแทค คอลล์ เซ็นเตอร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หมายเลข 1415 ยังเชื่อมต่อกับ *1515 ครอบครัวผูกพัน ที่เปิดบริการส่งข้อความที่เป็นประโยชน์ในการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 2 ปี ให้กับผู้สมัครรับ SMS ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่โทรมายังหมายเลข *1515 สามารถเลือกกด 0 เพื่อติดต่อคอลล์ เซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลเด็กได้

เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการดูแลรักษาสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร เพื่อมอบพัฒนาการที่ดีที่สุดให้กับเด็กไทย ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต” นายจอนกล่าวสรุป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top