News & Update

กระทรวงไอซีที เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนความผิดทาง ICT

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดการสัมมนาก้าวต่อไปในภารกิจป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก.ไอซีที์Next Step Cyber Crime news00

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดการสัมมนาก้าวต่อไปในภารกิจป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Next Step : Cyber Crime Integration Development Seminar) ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายและการดำเนินงานภารกิจการด้านการสืบสวนสอบสวนความผิด ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการป้องกัน ปราบปราม และร่วมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากภัยคุกคามทาง ICT ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้วัดถึง   ความพร้อมของประเทศไทยในการพัฒนาความร่วมมือในเวทีภูมิภาคอาเซียน ในมิติด้านการสืบสวนสอบสวนทางไซเบอร์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top