News & Update

รมว.ไอซีที ปาฐกถาพิเศษในงานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ “The 1st SRII ASIA SUMMIT 2013”

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Service Innovation for Better life”

pic

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Service Innovation for Better life” ในงานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ The 1st SRII ASIA SUMMIT 2013 ซึ่งกระทรวงไอซีที กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2556 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการที่แตกต่างและดีขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และผลักดันในการนำนวัตกรรมด้านการบริการไปเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบริการภาครัฐสู่ประชาชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเครือข่ายในระดับอาเซียนและสากล รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมด้านการบริการซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว รวมกว่า 500 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top