News & Update

โปรฯ พรีออเดอร์ Samsung Galaxy S20 Series จากตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

โปรโมชั่นสั่งซื้อล่วงหน้าจากตัวแทนจำหน่าย จัดโปรของแถมน่าสนใจกันมาก ๆ จะมีเจ้าไหนบ้าง เรารวบรวมมาให้แล้ว สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 5 มี.ค. 63

นอกจากจะมีโปรโมชั่นสั่งซื้อล่วงหน้า Samsung Galaxy S20 จากผู้ให้บริการเครือข่ายแล้ว ยังมีโปรโมชั่นสั่งซื้อล่วงหน้าจากตัวแทนจำหน่ายด้วย จัดโปรของแถมน่าสนใจกันมาก ๆ จะมีเจ้าไหนบ้าง เรารวบรวมมาให้แล้ว สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 5 มี.ค. นี้เท่านั้นนะครับ

โปรโมชั่นจอง Samsung Galaxy S20 Series จาก Power Buy

โปร Samsung Galaxy S20 Series จาก Power Buy

โปร Samsung Galaxy S20 Series จาก Power Buy

เมื่อสั่งจอง Samsung Galaxy S20 รับฟรี Lumi Xtra Pack จากทางพาวเวอร์ บาย มูลค่า 1,590 บาท

สั่งซื้อ Galaxy S20+ หรือ Galaxy S20 Ultra 5G รับฟรี Galaxy Buds+ มูลค่า 4,990 บาท, JBL FLIP 4 มูลค่า 3,190 บาท และ Lumi Xtra Pack มูลค่า 1,590 บาท

โปรบัตรเครดิต Samsung Galaxy S20 Series จาก Power Buy

เฉพาะบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท รับคะแนนเดอะวันสูงสุด X10* ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/37nMSvn

เฉพาะบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน + รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2OR19KA

เฉพาะบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน / เฉพาะบัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์รูดเต็มลดเพิ่ม 5%

จองได้ตั้งแต่ 14 ก.พ. 63 – 5 มี.ค. 63 / จำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด / บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จองได้ที่ >>> https://www.powerbuy.co.th/th/pre-order-samsung-galaxy-s20-series

 

โปรโมชั่นจองจาก Lazada x TG Fone รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท

โปรจอง Galaxy S20 Series จาก Lazada x TG Fone

ซัมซุง เอส 20 ซีรีส์ เปิดจองแล้ววันนี้ที่ Lazada พร้อมรับฟรีหูฟัง Galaxy buds+ มูลค่า 4,990 บาท เฉพาะผู้จองภายในวันที่ 14 ก.พ. – 5 มี.ค. 63 เท่านั้น พิเศษ รับเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท เมื่อจ่ายเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต Citi

เงื่อนไขและสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต Citi

เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์

 1. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น และลงทะเบียนร่วมรายการ เมื่อมียอด ใช้จ่ายในการซื้อโทรศัพท์ Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ และ Samsung Galaxy S20 Ultra ผ่าน แอปพลิเคชั่น ลาซาด้า ประเทศไทย ช่วงโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพนัธ ์2563 – 5 มนีาคม 2563 เท่านั้น
 2. ลงทะเบยีนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ LZS (เวน้วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัรฯ 12 หลกัสุดทา้ย (ไม่ ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 3. โปรโมชั่นนี้ส าหรับการช าระเต็มจ านวนเท่านั้น (โควต้ามีจ านวนจ ากัด) ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเกินโควต้า ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการให้เครดิตเงินคืนจากล าดบัการบนัทกึการลงทะเบยีน
 4. จากัดสิทธิ์ เพียง 300 สิทธิ์แรก ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น (S20: 40 เครื่อง, S20Plus: 80 เครื่อง, S20 Ultra: 180 เครื่อง)
 5. จากัดสิทธิ์ เพียง 250 สิทธิ์แรก ส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่นๆ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น (S20: 30 เครื่อง, S20Plus: 70 เครื่อง, S20 Ultra: 150 เครื่อง)
 6. การให้เงินคืนจะค านวณจากยอดใช้จ่ายในการซื้อโทรศัพท์ Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ และ Samsung Galaxy S20 Ultra ตามตารางด้านล่าง เท่านั้น
 7.  บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า
  – Samsung Galaxy S20 ราคา 27,000.- รับเครดิตเงินคืน 3,200.-
  – Samsung Galaxy S20+ ราคา 31,000.- รับเครดิตเงินคืน 3,750.-
  – Samsung Galaxy S20 Ultra ราคา 35,000.- รับเครดิตเงินคืน 4,500.-
  บัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ
  – Samsung Galaxy S20 ราคา 27,000.- รับเครดิตเงินคืน 3,000.-
  – Samsung Galaxy S20+ ราคา 31,000.- รับเครดิตเงินคืน 3,500.-
  – Samsung Galaxy S20 Ultra ราคา 35,000.- รับเครดิตเงินคืน 4,000.-
  สงวนสิทธิ์ส าหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ในระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น
 8. สงวนสิทธิ์การค านวณเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 9. เครดติเงนิคนื จะถูกโอนเขา้บญัชบีตัรหลกั ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดเดือนที่ท ารายการ โดยสมาชิกบัตรเครดิตจะต้องคง สภาพสมาชิกบัตรเครดิตจนถึงวันที่ท าการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 10. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ หรอืบรษิทั ลาซาดา้ จา กดั โดยตรง
 12. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 13. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. เงื่อนไขอื่นๆ และวันจัดส่งสินค้า เป็นไปตามที่ลาซาด้า ก าหนด
 15. ธนาคารฯ และลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทก าหนด อีกครั้งสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท ค าตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 16. การพิจารณาและค าตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ลาซาด้า จ ากัด แต่ เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด
 17. เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ www.lazada.co.th กา หนด
 18. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาท าการ วนัจนัทร์-วนัเสาร ์เวลา 9.0018.00 น. ปิดท าการวนัอาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์
 19. Promotion code BCBQ12

สั่งจองกับ Lazada ได้ที่ >>> https://lzd.co/37oB6Rr

 

โปรโมชั่นจองจาก JD Central รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท

โปร Galaxy S20 จาก JD Central

จอง ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 20 ซีรีส์ กับทาง JD Central พร้อมรับฟรีหูฟัง Galaxy buds+ มูลค่า 4,990 บาท เฉพาะผู้จองภายในวันที่ 14 ก.พ. – 5 มี.ค. 63 เท่านั้น จ่ายมัดจำเพียง 1,000 บาท พิเศษ รับเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท เมื่อจ่ายเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต SCB

โปร Galaxy S20 จาก JD Central

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนจาก SCB

สั่งจอกับ JD Central ได้ที่ >>> https://www.jd.co.th/sale/pc/pGDEWelXuFCi.html

 

โปรโมชั่นจองจาก CSC และ IT City

โปรพรีออเดอร์ Galaxy S20 จาก CSC

พรีออเดอร์ ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 20 ซีรีส์ กับทาง CSC และ IT City รับฟรี Wireless Charger Duo Pad Samsung ของแท้ แท่นชาร์ทระดับพรีเมี่ยม พร้อมของสมนาคุณมากมาย เรียกได้ว่าคุ้มมากกว่าใคร

Samsung Galaxy S20 ราคา 28,900 บาท
Samsung Galaxy S20 + ราคา 31,900 บาท
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ราคา 39,900 บาท

ระยะเวลาการรับจอง/รับสินค้า
รับจองวันที่ 14 ก.พ.- 5 มี.ค. 2563
รับสินค้า
รอบแรก : วันที่ 6 – 8 มี.ค. 2563
รอบที่ 2 : วันที่ 12 – 15 มี.ค. 2563

 • ชำระ 2,000 บาทในการจองสินค้า
 • รับเพิ่มของแถม Galaxy buds+ มูลค่า 4990 บาท (เฉพาะ S20+ กับ S20 Ultra 5g)
 • รับฟรีของสมนาคุณจาก CSC และ IT City “Wireless Charger Duo Pad Samsung” มูลค่า 2590 บาท
 • Max Protection ประกัน 2 ปีที่ดีกว่า
 • ผ่อนสบายๆ 0% นานสุด 36 เดือนกับธนาคารที่ร่วมรายการ
 • ส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อเครื่องพร้อมเปิดเบอร์กับ Dtac

สามารถสั่งจอง ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 20 ซีรีส์ กับทาง CSC และ IT City ใกล้บ้าน

 

โปรโมชั่นจองจาก Shopee มีแต่คุ้มกับคุ้ม

พรีออเดอร์ Galaxy S20 Series ชอปปี้

พรีออเดอร์ Galaxy S20 Series ชอปปี้

Shopee ให้มากกว่า เมื่อสั่งจอง ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 20 ซีรีส์ ต่อที่ 1 รับของแถมสุดพิเศษจาก instax FujiFlim มูลค่าสูงสุดถึง 3,890 บาท และรับฟรี Galaxy Buds+ มูลค่า 4,990 บาท

พรีออเดอร์ Galaxy S20 Series ชอปปี้

ต่อที่ 2 สิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์
แลกรับเครื่องฟรี! เพียงใช้พ้อย์ผ่านบัตรเครดิตซิตี้
ซื้อด้วยบัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์สุดคุ้ม 3 ต่อ
– ผ่อนสบาย 0% 10 เดือน
– แลกรับเงินคืน 10%
– รับคะแนนสูงสุด x10

และเมื่อชอปผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินสูงสุด 3,000 บาท

ลูกค้าชอปปี้สามารถใส่โค้ดรับเหรียญคืน 100% เมื่อใช้จ่ายขั่นจ่ำ 25,000 บาท

สามารถสั่งจองได้ที่ >>> https://shopee.co.th/m/samsung-s20?smtt=200.35227

 

To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • GA

  Google Analytic

Save