PR News

ดีแทค-กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนาม MoU Smart Farmer ประกาศรางวัล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558

มูลนิธิฯ และดีแทคได้ร่วมมือกันจัดการประกวด เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แนวคิดหลักในการดพเนินโครงการประกวดปีนี้ เน้นการสรรหาเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer)

18 ธันวาคม 2558 ดีแทค กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร หวังใช้ความเชี่ยวชาญด้านโมบายเทคโนดลยี และเครือข่ายบริการที่เข้าถึงทุกพื้นที่ประเทศไทยของดีแทค ส่งต่อความรู้ด้านต่างๆ อาทิ การผลิต การบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และการตลาดออนไลน ภายใต้ดครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Learning Center)” ร่วมสร้างให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer พร้อมประกาศผลรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558 มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์

DSC_2652 copy

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ตามนโยบาย 5 Smart ได้แก่ Smart Officer , Smart Office , Smart Farmer , Smart Group และ Smart Product การพัฒนาการเกษตรในองค์รวมนั้น ในส่วนของ Smart Farmer ได้เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตรโดยมุ่งหวังให้การพัฒนาเกษตรกรเกิดผลเป็นรูปธรรม และให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายจากภายนอก ในปี 2557 ทางกรมฯ ได้มีโอกาสร่วมกับดีแทคและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ทำงานบูรณาการ ทำแผนเชิงรุก ลงพื้นที่ไปพบเกษตรกร แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อวางแผนก่อนเริ่มดำเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้ Smart Device โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ ที่ตั้งและผู้ประสานงานของเกษตรกรและกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร และสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรสู่ความเป็น Smart Farmer ที่มีศักยภาพการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและก้าวไกลยิ่งขึ้น”

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาให้เกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความเป็น Smart Farmer เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของดีแทคสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ดีแทคจะนำโมบายเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เคลื่อนที่ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มเฟสแรกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 วางแผนลงพื้นที่จำนวน 20 จังหวัด เชิญเกษตรกรเข้าร่วมแห่งละ 50 คน หนุนให้เป็น Local Hero เพื่อขยายฐานความรู้ส่งต่อให้ชุมชน เน้นการอบรมเรื่องอีคอมเมิร์ซ บริการธุรกรรมด้านการเงินผ่านมือถือ และการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าที่จะเพิ่ม Smart Farmer ให้ได้ตำนวน 20,000 คน ภายในสิ้นปี 2559”

“เราเชื่อมั่นว่า อินเตอร์เน็ตคือกลไกหลักของความสำเร็จในทุกอุตสาหกรรม และดีแทคคือฟันเฟืองที่สำคัญซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้สิ่งนี้เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว ดีแทคยังจะเข้ามาช่วยพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า/ผลิตภัณฑ์ผ่านโซเซียลมีเดีย รวมถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่น Farmer Info ที่ดีแทคกับ บจก.รักบ้านเกิด ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นอีกด้วย”

“ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2558 ที่มีกระบวนการทางความคิดทัศนคติที่มุ่งพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น Smart Farmer และได้ลงมือปฎิบัติจริงจนประสบความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า การเริ่มลงมือก่อนจะทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่า” นายลาร์สกล่าวเพิ่มเติม

DSC_2693 copy

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า “มูลนิธิฯ และดีแทคได้ร่วมมือกันจัดการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แนวคิดหลักในการดพเนินโครงการประกวดปีนี้ เน้นการสรรหาเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำเกษตรกรยุคใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือเชิงบวกแก่การพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดออนไลน์หรือตลาดเกษตรระดับโลกได้ โดยเริ่มจากการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิต ลดต้นทุน ลดเวลา ลดการสูญเสียทรัพยากร สามารถเพิ่มรายได้ เพิ่มความสุข อันเป็นวิถีเกษตรแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของะรับาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป”

สรุปรางวัล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558

DSC_2816

รางวัลชนะเลิศ คุณ อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ จังหวัดเลย จากผลงาน การผลิตแก๊ส NGV โดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย ผลิตก๊าซชีวภาพและต่อยอดเป็นแก๊ส NGV นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

DSC_2812 copy

รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณ ปฎิวัติ อินทร์แปลง จังหวัชุมพร จากผลงาน เทคโนโลยี Cloud Computing กับฟาร์มโคนมสามารถตรวจสอบย้อนกลับวิธีการเลี้ยงวัว

DSC_2803 copy

รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณ สุวิชัย วงค์ษา จังหวัดศรีสะเกษ จากผลงาน เครื่องผลิตก่อนเชื้อเห็ด Super Tec ผลิตได้ 900 ก้อนเชื้อใน 1 ชั่วโมง รายเดียวในประเทศไทย

DSC_2841 copy

DSC_2767 copy

DSC_2677 copy

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

เรื่องยอดนิยม

To Top