News & Update

กระทรวงศึกษาฯประเทศอินโดนีเซีย ประกาศเริ่มใช้การสอบออนไลน์อย่างเป็นทางการในปี 2015

ประเทศอินโดนีเซียประกาศอย่างเป็นทางการว่า กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศจะมีการนำระบบการทำข้อสอบออนไลน์มาใช้กับการสอบวัดผลในระดับชาติของประเทศ และจะเริ่มขึ้นในปี 2015 นี้แล้ว

โดยในช่วงแรกๆของการสอบออนไลน์

ประเทศอินโดนีเซียประกาศอย่างเป็นทางการว่า กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศจะมีการนำระบบการทำข้อสอบออนไลน์มาใช้กับการสอบวัดผลในระดับชาติของประเทศ และจะเริ่มขึ้นในปี 2015 นี้แล้ว

โดยในช่วงแรกๆของการสอบออนไลน์ หรือการสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นจะมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบออนไลน์ทั้งหมดอยู่ที่ราวๆ 10-30 แห่งต่อจังหวัด และมี Telkomsel ซึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียมาร่วมดูแลระบบการสอบออนไลน์ร่วมกับกระทรวงศึกษา

สำหรับการสอบออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีการประเมินว่าจะช่วยลดค่ากระดาษลงไปถึง 800 ล้านบาท หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการจัดสอบระดับชาติของประเทศในแต่ละครั้ง นอกจากนี้อินโดนีเซียยังประกาศโปรเจ็ค indiSchool ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดฟรี Wi-Fi ให้กับโรงเรียน 300,000 โรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียภายในปีหน้านี้ (ทุกโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียมีคอมพิวเตอร์หมดแล้ว)

online-exam-answer-sheet-720x479

ที่มา TechinAsia

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top