News & Update

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ก.ไอซีที ประจำวันที่ 3 ก.ย.56: ก.ไอซีที จัดงานสัมมนา “IPv6 Summit 2013”

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง “IPv6 Summit 2013” และกิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

cats

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง “IPv6 Summit 2013” และกิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงไอซีทีจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 รวมทั้ง
มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยี IPv6 และร่วมทดสอบการใช้งาน IPv6 ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานและประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของ IPv6 ซึ่งภายในงานฯ ดังกล่าว ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับสถานะและความก้าวหน้าของประเทศไทย การนำเสนอจากสมาชิกในประเทศ ASEAN และการประชุมความร่วมมือด้าน IPv6 ระหว่าง ASEAN รวมถึงการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ การนำเสนอบริการเทคโนโลยี IPv6 จากหน่วยงานภาครัฐและผู้ให้บริการ การนำเสนอเทคโนโลยี IPv6 และผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมทั้งเวทีให้ความรู้และทำความเข้าใจในพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยี IPv6 โดยการสาธิตและทดสอบการใช้งาน IPv6 ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top